Tin đã lưu
 Quận 2  Quận 3  Quận 4  Quận 5  Quận 6  Quận 8  Quận 9  Quận 10  Quận 11  Quận 12  Bình Tân  Phú Nhuận  Thủ Đức  Bình Chánh  Cần Giờ  Củ Chi  Hóc Môn

Văn bản ngành xây dựng

 • Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Thao tác
 • 6/2012/TT-BXD09/10/2012Thông tư số 06/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 của Bộ Xây dựng quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng.
 • 5/2012/TT-BXD09/10/2012Thông tư số 05/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 của Bộ Xây dựng ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng.
 • 2/2012/TT-BXD11/06/2012Thông tư số 02/2012/TT-BXD ngày 12/6/2012 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung về bảo trì công trình dân dụng, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.
 • 6/2011/TT-BXD20/06/2011Thông tư số 06/2011/TT-BXD ngày 21/06/2011 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc quy hoạch xây dựng thực thi Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14/12/2010 về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng
 • 38/2011/NÐ-CP30/05/2011Nghị định số 38/2011/NĐ-CP ngày 26/05/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004, Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 và Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005.
 • 319/QÐ-BXD24/03/2011Quyết định số 319/QĐ-BXD ngày 25/03/2011 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh mạng thông tin Bộ Xây dựng
 • 212/QÐ-BXD01/03/2011Quyết định số 212/QĐ-BXD ngày 02/03/2010 của Bộ Xây dựng phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng giai đoạn 2011 - 2015.
 • 110/QÐ-BXD25/01/2011Quyết định số 110/QĐ-BXD ngày 26/01/2011 ban hành Chương trình hành động của Bộ Xây dựng triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 09/01/2011 của Chính phủ về về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011.
 • 112/QÐ-BXD25/01/2011Quyết định số 112/QĐ-BXD ngày 26/01/2011 ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án năm 2011 của Bộ Xây dựng. .
 • 79/QÐ-BXD23/01/2011Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 24/01/2011 về việc ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2011 của Bộ Xây dựng.
 • 41/QÐ-BXD12/01/2011Quyết định số 41/QĐ-BXD ngày 13/01/2011 về việc ban hành mức kinh phí hỗ trợ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Bộ Xây dựng.
 • 55/NQ-CP13/12/2010Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng.
 • 1961/QÐ-TTg24/10/2010Quyết định số 1961/QĐ-TTg ngày 25/10/2010 của Thủ Tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp giai đoạn 2010 - 2015
 • 709/QÐ-BXD30/06/2010Quyết định số 709/QĐ-BXD ngày 01/07/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Xây dựng
 • 43/2010/QÐ-TTg01/06/2010Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/06/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.
 • 24/2010/NÐ-CP14/03/2010Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/03/2010 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
 • 23/2010/NÐ-CP11/03/2010Nghị định số 23/2010/NĐ-CP ngày 08/03/2010 của Chính phủ Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.
 • 21/2010/NÐ-CP07/03/2010Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/03/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức.
 • 18/2010/NÐ-CP04/03/2010Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/03/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức.
 • 17/2010/NÐ-CP03/03/2010Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/03/2010 của Chính phủ Về bán đấu giá tài sản.