Tin đã lưu
 Quận 2  Quận 3  Quận 4  Quận 5  Quận 6  Quận 8  Quận 9  Quận 10  Quận 11  Quận 12  Bình Tân  Phú Nhuận  Thủ Đức  Bình Chánh  Cần Giờ  Củ Chi  Hóc Môn

Văn bản ngành xây dựng

 • Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Thao tác
 • 73/2011/NÐ-CP23/08/2011Nghị định số 73/2011/NĐ-CP ngày 24/08/2011 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
 • 29/2011/NÐ-CP17/04/2011Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.
 • 1873/QÐ-TTg10/10/2010Quyết định số 1873/QĐ-TTg ngày 11/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch xây dựng khu xử lý chất thải rắn Vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020.
 • 117/2009/NÐ-CP30/12/2009Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 của Chính phủ về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
 • 27/NQ-CP11/06/2009Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 12/06/2009 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.
 • 662/QÐ-BXD10/06/2009Quyết định số 662/QĐ-BXD ngày 11/06/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Về việc kiện toàn Ban soạn thảo Chiến lược thống nhất về vệ sinh môi trường và Kế hoạch hành động.
 • 596/QÐ-BXD26/05/2009Quyết định số 596/QĐ-BXD ngày 27/05/2009 của Bộ Xây dựng Ban hành "Quy chế quản lý các nhiệm vụ, đề tài, dự án khoa học, công nghệ, môi trường và sự nghiệp kinh tế từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước thuộc Bộ Xây dựng ”
 • 49/2009/NÐ-CP20/05/2009Nghị định số 49/2009/NĐ-CP ngày 21/05/2009 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động chuyển giao công nghệ.
 • 35/2009/NÐ-CP06/04/2009Nghị định số 35/2009/NĐ-CP ngày 07/04/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường
 • 131/QÐ-BXD15/02/2009Quyết định số 131/QĐ-BXD ngày 16/02/2009 của Bộ Xây dựng, Ban hành thiết kế điển hình
 • 51/2008/QÐ-BCT29/12/2008Quyết định số 51/2008/QĐ-BCT ngày 30/12/2008 của Bộ Công Thương, Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy Vật liệu nổ công nghiệp.
 • 11/2008/QÐ-BXD02/07/2008Quyết định 11/2008/QĐ-BXD, ngày 03 tháng 7 năm 2008 Ban hành Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.
 • 17/2008/CT-TTg04/06/2008Chỉ thị số 17/2008/CT-TTg ngày 5/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách đẩy mạnh công tác xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ.
 • 377/QÐ-BXD13/03/2008Quyết định 377/QĐ-BXD, ngày 14 tháng 3 năm 2008. Phê duyệt Chương trình sử dụng năng lượng, tài nguyên tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động Xây dựng.
 • 13/2007/TT-BXD30/12/2007Thông tư 13 /2007/TT-BXD, ngày 31 tháng 12 năm 2007. Hướng dẫn một số điều của Nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn.
 • 1389/QÐ-BXD31/08/2004Quyết định số 1389/QĐ-BXD ngày 01/09/2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành thiết kế mẫu nhà lớp học, trường học phục vụ chương trình kiên cố hoá trường, lớp học của Chính phủ.
 • 355/QÐ-BXD27/03/2003Quyết định số 355/QĐ-BXD ngày 28/03/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành thiết kế mẫu nhà lớp học trường học phục vụ chương trình kiên cố hoá trường học của Chính phủ.
 • 5/2003/QÐ-BXD10/03/2003Quyết định 05/2003/QĐ-BXD ngày 11/03/2003. Ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ KHCN và MT và dự án sự nghiệp kinh tế ngành XD.
 • 21/2001/QÐ-BXD16/08/2001Quyết định 21/2001/QĐ-BXD ngày 17/08/2001. Ban hành "Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban chuyên ngành và Ban kỹ thuật tiêu chuẩn Ngành XD"
 • 1/2001/TTLT-BKHCNMT-BXD17/01/2001Thông tư 01/2001/TTLT-BKHCNMT-BXD ngày 18/01/2001. Hướng dẫn các quy định về bảo vệ môi trường đối với việc lựa chọn địa điểm , XD và vận hành bãi chôn lấp chất thải rắn.